این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که در فاز استراحت بوده و این احتمال وجود دارد که بزودی صعودی شوند و موقعیت مناسبی برای نوسان گیری در بورس به شمار میروند.

این فیلتر سهم‌هایی را نمایش می‌دهد که قیمت پایانی این سهم ها  ۲+ بوده و قیمت فعلی آنان اختلافی بیش از ۲% با قیمت پایانی دارد.

به بالای صفحه بردن